هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره مجتمع

هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره برج های مسکونی هانا

آقاي  شهرام  سينا نژاد  عضو هيات مديره

آقاي شهرام سينا نژاد

عضو هيات مديره

خانم زهرا ذوالقدر عضو هيات مديره

خانم زهرا ذوالقدر

عضو هيات مديره

آقاي عليرضا غفاري  بازرس

آقاي عليرضا غفاري

بازرس